Zapraszamy na certyfikowane szkolenia dla nauczycieli „Bioróżnorodność szansą dla regionu – Aura dla Natury” prezentujące aktywne metody edukacji dot. dobrych praktyk w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz praktyczne wskazówki prowadzenia zajęć ekologicznych z młodzieżą. Liczba miejsc ograniczona. 

TEMATYKA SZKOLEŃ

 • Czynniki kształtujące różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi.  Wpływ człowieka na bioróżnorodność, zagrożenie gatunków rodzimych i introdukcja gatunków obcych. Konieczność stosowania czynnej ochrony przyrody.
 • Znaczenie ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych.  Wpływ czynników przyrodniczych i społeczno – ekonomicznych na rozwój  rolnictwa. Promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska.
 • Relacja „przyroda – człowiek – gospodarka” oraz „człowiek – środowisko przyrodnicze – zrównoważony rozwój” jako podstawy edukacji ekologicznej wśród młodzieży.
 • Jak zachęcić młodzież do nauki w zakresie ochrony różnorodności biologicznej? Praktyczne wskazania metodyczne prowadzenia nowatorskich zajęć z uczniami. Propozycje tematów lekcyjnych z zakresu bioróżnorodności.
 • Konkurs „Powrót do przyszłości” jako narzędzie aktywizacji uczniów.

Tematyka szkoleń wpisuje się w Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie Geografii, Biologii, Chemii (w tym: III etap edukacyjny,  IV etap edukacyjny podstawowy i rozszerzony) oraz Przyrody (przedmiotu uzupełniającego IV etapu edukacji).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie broszurę edukacyjną „Aura dla Natury” (dr Anna Kalinowska, dr Witold Lenart, Warszawa 2016, ISBN 9788393965519) oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu;

MIEJSCA I TERMINY SZKOLEŃ

 • 03 01 2017 – BARTOSZYCE (zrealizowane)
 • 03 01 2017 – CHODCZA (zrealizowane)
 • 10 01 2017 – ELBLĄG (zrealizowane)
 • 11 01 2017 – OLSZTYN (zrealizowane)
 • 16 01 2017 – ELBLĄG (zrealizowane)
 • 17 01 2017 – LUBRANIEC (zrealizowane)
 • 18 01 2017 – IŁAWA (zrealizowane)
 • 20 01 2017 – CHALIN
 • 24 01 2017 – OLSZTYN
 • 27 02 2017 – BRODNICA

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy skorzystać z rejestracji on-line dostępnej na stronie http://psorb.pl/rejestracja/ 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Uczestnicy, którzy prześlą poprawnie wypełniony formularz zostaną powiadomieni mailem o wpisaniu na listę uczestników.
2. Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące szkolenia zostaną przesłane do uczestników najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
3. Z jednej placówki może zgłosić się więcej niż jedna osoba, w takim przypadku należy przesłać oddzielne formularze dla każdej z osób.
4. Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek podczas szkolenia.
5. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.