15 grudnia 2015r. Rada Ministrów przyjęła programy wieloletnie na lata 2016-2020 opracowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1) Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Program ten będzie realizowany przez konsorcjum: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi 33 936 tys. zł.,

2) Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020. Program będzie realizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi 42 173 tys. zł, 

3) Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska. Realizacja zadań została powierzona Instytutowi Ochrony Roślin – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Poznaniu. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi zł 35 231 tys. zł,

4) Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania. Program będzie realizowany przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi 41 531 tys. zł.

Powyższe programy są ściśle związane z realizacją Strategii Rozwoju Kraju 2020, Strategii Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Programy obejmują zadania z szeregu dziedzin takich jak hodowla roślin i zwierząt, genetyka roślin i zwierząt, badania żywieniowe, doświadczalnictwo i agrotechnika upraw, ochrona roślin i bezpieczeństwo żywności.

Programy mają charakter wdrożeniowy. Z ich wyników będą korzystać rolnicy, producenci żywności, przetwórcy artykułów rolno-spożywczych, producenci pasz, konsumenci, hodowcy i producenci zwierząt gospodarskich, organizacje branżowe otrzymując kompleksowe metody agrotechniki uprawy roślin, metodyki oceny wartości użytkowej i hodowlanej, w tym opracowanie systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin, dostarczenie innowacji nt. wartości żywieniowej pasz, gotowych receptur do żywienia zwierząt gospodarskich, projekty mechanizmów do budowania grup działania i przedsiębiorczości (łańcuchy produkcji/dostaw). Poprzez dostarczenie na rynek paszowy przebadanych i ocenionych roślinnych materiałów paszowych oraz wyliczeń ekonomicznych opłacalności ich produkcji jak również w konsekwencji markowej żywności wysokiej jakości wolnej od GMO będzie możliwe dalsze ograniczanie importu śruty sojowej.

Wszystkie programy będą wdrażane do praktyki rolniczej poprzez instrukcje upowszechnieniowe i wdrożeniowe, szkolenia dla rolników i doradców czy specyficzne narzędzia takie jak kalkulatory nawozowe dla rolników umożliwiające samodzielne bilansowanie nawożenia oraz precyzyjne nawożenie.

Programy będą pomocne we wdrażaniu zadań wynikających z prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej w szczególności w zakresie integrowanej produkcji i ochrony roślin, badań środowiska rolniczego, gleb i wód na obecność azotanów czy śledzenia zmian klimatu i oceny WPR. Programy będą też wspierać działania na rzecz urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i wodach oraz kontroli jakości środków ochrony roślin, bieżącej oceny nowych zagrożeń fitosanitarnych, dostarczać materiały do opracowań nt. stanu fitosanitarnego upraw na potrzeby pozyskiwania nowych rynków zbytu. Ponadto, będą służyć także w zapewnianiu wdrażania postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej, utrzymaniu zagrożonych wyginięciem ras zwierząt gospodarskich.

Do pobrania:

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci/Programy-wieloletnie-na-lata-2016-2020-przyjete
Zdjęcie tytułowe na licencji www.freeimages.com