Stworzenie podstaw do skutecznej ochrony dla 236 obszarów Natura 2000, położonych w Polsce na terenie 12 województw – to główne założenie umowy o dofinansowanie podpisanej przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Cel projektu ma być osiągnięty poprzez opracowanie wysokiej jakości planów zadań ochronnych, czyli instrumentów planistycznych sporządzanych obowiązkowo dla obszarów Natura 2000 na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Umowa w sprawie realizacji projektu GDOŚ pod nazwą „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” na  początku marca 2017 r. została podpisana w siedzibie NFOŚiGW.  Beneficjenta reprezentował Krzysztof Lissowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a ze strony Narodowego Funduszu umowę podpisał Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Opracowanie i wdrożenie działań zawartych w dokumentach planistycznych ma zapewnić zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, przy jednoczesnym stworzeniu warunków społecznych umożliwiających i ułatwiających wdrożenie planów w życie. Łączna powierzchnia obszarów, dla których planuje się opracowanie  dokumentów planistycznych liczy 380 748,53 ha.

Realizacja projektu jest niezbędna z punktu widzenia ukończenia procesu planistycznego dla obszarów Natura 2000 w skali całej Polski. Planowane działania stanowią również wypełnienie obowiązków wynikających z zapisów Dyrektywy Rady w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Projekt „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” będzie realizowany w latach 2017-2022. Całkowity koszt jego realizacji wynosi 27 885 119,16 zł, z czego kwota finansowania z budżetu Unii Europejskiej opiewa na sumę 23 702 351,29 zł.

źrodłó: NFOŚiGW