Drugi nabór projektów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej rozpocznie 14 listopada br. zarząd województwa opolskiego. Poprzedni, rozstrzygnięty w sierpniu ubiegłego roku, był pierwszym naborem na środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla tego regionu na lata 2014-2020. Rozdysponowano wtedy 22 mln zł. Teraz dostępnych będzie aż 25 mln zł.

Fundusze te będą mogły wykorzystać samorządy, instytucje związane z ochroną przyrody, uczelnie czy organizacje pozarządowe – na przedsięwzięcia związane m.in. z ochroną gatunków zagrożonych, ochroną i odbudową zagrożonych siedlisk, tworzeniem centrów ochrony różnorodności biologicznej, opracowaniem programów ochrony dla parków krajobrazowych czy rezerwatów przyrody. Wsparcie będą mogły dostać też projekty zakładające tworzenie nowych i ochronę istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych czy prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Planowany nabór potrwa do 21 listopada br., zaś jego rozstrzygnięcie planowane jest na kwiecień przyszłego roku. Władze regionu przypominają, że już po ubiegłorocznym naborze ze względu na ich wysoki poziom zdecydowały o zwiększeniu puli przyznanych dotacji i dofinansowaniu wszystkich zgłaszających się wówczas wnioskodawców.

Łączne środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 sięgają blisko 945 mln euro. Do końca br. samorząd woj. opolskiego chce zakontraktować 30 proc. funduszy RPO i wypłacić 10 proc. jego środków. Do końca 2018 r. zakontraktowanych ma być 85 proc. funduszy RPO, a wypłaconych – 60 proc. Na ochronę różnorodności biologicznej z opolskiego RPO trafić ma łącznie ok. 22,8 mln euro.(PAP)